Cel fundacji

Cele fundacji im. Feliksa Stamma "Stamm Sport Promotion"

 • Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie idei sportu, kultury olimpijskiej oraz reaktywacja historycznej wiedzy i sukcesów Polski w boksie i innych dyscyplinach sportu
 • Promowanie prozdrowotnej, społecznej, edukacyjnej i wychowawczej wartości sportu wśród społeczeństwa polskiego
 • Promowanie i wspieranie młodych utalentowanych sportowców w drodze do kariery zawodniczej
 • Działania podnoszące rangę współzawodnictwa w kraju i zagranicą, a także umożliwianie zdolnej młodzieży realizację sportowych pasji
 • Działania organizacyjno - marketingowe budujące wśród społeczności polskiej wiedzę i zainteresowanie sportami walki poprzez podniesienie rangi Międzynarodowego Turnieju bokserskiego im. Feliksa Stamma
 • Wychowanie przez sport jako skuteczna metoda walki z patologiami, narkomanią , alkoholizmem, chuligaństwem
 • Współpraca i pomoc lokalnym klubom sportowym w bieżącej działalności sportowej
 • Inspirowanie, wspieranie i organizacja krajowych i zagranicznych szkoleń, wystaw, konkursów, seminariów, prelekcji oraz imprez o charakterze sportowym
 • Tworzenie publikacji i wydawnictw o tematyce sportowej
 • Organizacja i współorganizacja zawodów sportowych, turniejów, pokazów, gal, promujacych młode talenty sportowe oraz objęcie ich patronatem .
 • Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie obiektów sportowych w sprzęt do ćwiczeń przy placówkach edukacyjnych i nie powiązanych z nimi oraz adaptacja różnych obiektów na cele sportowe i rekreacyjne, jak i późniejszy nadzór nad nimi
 • Organizacja, uczestnictwo, prowadzenie programów i konferencji w środkach masowego przekazu - radio, TV, prasa, Internet
 • Fundowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie aktywnych i uzdolnionych w każdej dziedzinie sportu
 • Ustanawianie, projektowanie i przyznawanie odznak, statuetek, medali honorowych, tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków
 • Organizacja spotkań młodzieży z zawodnikami, działaczami i mistrzami sportu
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, angażowanie przedstawicieli sportu i biznesu oraz organizacji pozarządowych w kraju i zagranica do realizacji celów Fundacji


Powrót do strony głównej