Regulamin Konkursu
na projekt pomnika Feliksa „Papy” Stamma
w zachodniej części osi pieszej Parku Mirowskiego
frontem do Alei Jana Pawła II w Warszawie

I. Informacje ogólne

Organizator:

Fundacja im. Feliksa Stamma "STAMM SPORT PROMOTION" z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80/27, 00-175 Warszawa wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338314, posiadającym NIP 527-261-10-22 oraz REGON 142025955, (dalej jako: „Zamawiający”) przy udziale:

Związku Polskich Artystów Plastyków (dalej jako: „ZPAP”) z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Nowy Świat 7/6, www.zpap.pl

II. Nazwa i adres Zamawiającego

Fundacja im. Feliksa Stamma "STAMM SPORT PROMOTION" z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80/27, 00-175 Warszawa www.fundacjastamma.pl

III. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666 t.j. z pózn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”). 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2016 poz. 380 t.j. z pózn. zm.) (dalej jako: „k.c.”). 3. Regulamin Konkursu zatwierdzony przez Zamawiającego (dalej jako: „Regulamin”).

IV. Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektu pomnika Feliksa Stamma (dalej jako: „Praca Konkursowa”), który następnie zostanie zrealizowany i wzniesiony w zachodniej części osi pieszej w Parku Mirowskim, na placu od strony al. Jana Pawła II w Warszawie.

V. Rodzaj, forma i cel Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków, posiadających doświadczenie w dziedzinie rzeźby i dyplom ukończenia uczelni artystycznej na wydziale rzeźby (dalej jako: „Uczestnik”).

2. W Konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne w tym jedną główną za najlepszy projekt, oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla Autora zwycięskiej pracy konkursowej.

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału, określone w niniejszym Regulaminie.

4. Rodzaj przedmiotu Konkursu: rzeźba wolnostojąca.

5. Celem Konkursu jest wybranie najlepszego projektu pomnika Feliksa Stamma, odznaczającego się wysokimi walorami artystycznymi, spełniającego założenia ideowe Zamawiającego. Autor nagrodzonego projektu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu realizacji projektu jego autorstwa.

6. Założenie przewiduje umieszczenie pomnika wraz z cokołem w obrębie zabytkowej Hali Mirowskiej w Warszawie na obszernym rekreacyjnym placu w zachodniej części Parku Mirowskiego przy Alei Drzewieckiego frontem do Al. Jana Pawła II (centrum Warszawy) Rzeźba będzie dobrze widoczna dla przechodniów i przejezdnych. Od obiektu (w głąb Parku) planowana jest również organizacja Alei Gwiazd wybitnych pięściarzy - wychowanków Trenera Stamma.

7. Pomnik przewidziany jest do realizacji w trwałych materiałach (w brązie) i nie powinien przekraczać z cokołem wysokości 3 metrów (mapa terenu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

VI. Zakres opracowania Pracy Konkursowej

1. Praca Konkursowa powinna zawierać część modelową, graficzną i opisową.

2. Forma i zawartość Pracy Konkursowej:

a) model gipsowy rzeźby, niepatynowany w skali 1:5 (maksymalna wysokość do 60 cm),

b) model gipsowy głowy/portretu Feliksa Stamma w skali 1:1,

c) model powinien być wykonany metodą uniemożliwiającą jego uszkodzenie,

d) część graficzna pracy konkursowej przedstawiona powinna być na trzech sztywnych planszach w formacie A3 w układzie pionowym i zawierać:

• wizualizację rzeźby oraz obiektu przedstawiającą pomnik z poziomu stojącego człowieka,

• rodzaje nawierzchni i oświetlenia itp. w otoczeniu pomnika,

e) część opisowa w formacie A4 zawierająca wszelkie dane i wyjaśnienia rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych, sposobu transportu, montażu oraz terminu ich realizacji,

f) szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z kosztorysem.

3. Uczestnik Konkursu ma obowiązek dostarczyć na nośniku CD/DVD wszystkie materiały konkursowe zapisane w formacie PDF/JPG w jakości do druku (300 dpi).

4. Nie dopuszcza się składania prac w częściach, wariantowych lub równoważnych.

VII. Koszt inwestycji

1. Maksymalny łączny koszt wykonania rzeźby i cokołu (ewentualnie również odrębnej płyty opisowej dotyczącej zwycięstw Stamma) na podstawie autorskiego projektu (zwycięskiej Pracy Konkursowej), w tym koszt transportu oraz nadzoru autorskiego przy montażu rzeźby (a także opisowej tablicy prezentującej kalendarium zwycięstw) oraz niezbędny zakres robót ogólnobudowlanych związanych z podłożem w wyniku usadowienia pomnika nie może przekraczać kwoty 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. Projekt rzeźby, który został złożony do oceny Jury nie podlega osobnemu wynagrodzeniu.

3. Przedstawiony w ust. 1 powyżej koszt nie uwzględnia kosztów przygotowania i przeprowadzenia Konkursu, w tym kwot przeznaczonych na nagrody.

4. Ostateczna kwota wykonania rzeźby i cokołu zostanie ustalona po negocjacjach w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Autorem zwycięskiego projektu.

VIII. Wymagania stawiane Uczestnikom Konkursu

1. W Konkursie udział wziąć mogą Uczestnicy, którzy:

a) w wymaganym terminie złożą w siedzibie ZPAP, w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/6 wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie i zostaną do niego dopuszczeni,

b) posiadają dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych, niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami, które potrafią wykonać nienagannie zamówienie,

c) posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni z tytułem magistra sztuki w zakresie rzeźby,

d) mają środki finansowe zapewniające wykonanie zamówienia.

2. Do podmiotów występujących wspólnie (np. zespoły autorskie) stosujemy przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) osoby, które biorą udział w organizacji Konkursu,

b) osoby, które opracowały niniejszy Regulamin Konkursu,

c) członkowie Jury.

IX. Dokumenty, które muszą dostarczyć Uczestnicy Konkursu

1. W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do wniosku wskazane poniżej dokumenty:

a) w przypadku Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia przedmiotowych dokumentów;

b) ksero dyplomu ukończenia wyższej uczelni i uzyskania tytułu magistra sztuki w zakresie rzeźby;

c) oświadczenie świadczące o osiągnięciach w zakresie rzeźby pomnikowej o charakterze zbliżonym do przedmiotu Konkursu.

X. Terminy

1. Ogłoszenie Regulaminu Konkursu dnia – 02 kwietnia 2017 r.

2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia – 25 maja 2017 r. (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego).

3. Wysyłanie do Uczestników Konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania Prac Konkursowych do dnia – 30 maja 2017 r.

4. Ostateczny termin składania Prac Konkursowych upływa z dniem - 1 września 2017 r. (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego).

5. Ogłoszenie wyniku Konkursu do dnia – 25 września 2017 r.

XI. Opis przygotowania wniosku

1. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i jedną Pracę Konkursową. Uczestnik Konkursu nie przestrzegając tej zasady zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie jego prace zostaną odrzucone.

2. Wniosek wraz z całą dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków udziału w Konkursie, wszystkimi informacjami i załącznikami, powinien być napisany w języku polskim.

3. Jeżeli składane dokumenty zostały sporządzone w innym języku niż język polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumenty złożone w innym języku bez tłumaczenia przysięgłego na język polski nie będą rozpatrywane.

4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponosi Uczestnik Konkursu.

5. Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętym i nieprzeźroczystym opakowaniu, które powinno być odpowiednio zabezpieczone i opatrzone pełną nazwą Zamawiającego i dokładnym adresem (ulica, nr lokalu, miejscowość, nr kodu pocztowego) oraz dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie”.

6. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz w rozdziale IX Regulaminu, do wniosku należy dołączyć wypełnioną Kartę identyfikacyjną wpisując ustaloną przez Uczestnika Konkursu dowolną (stałą w Konkursie), sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą, zwaną dalej „Znak Identyfikacyjny”.

7. Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu musi być złożona w oddzielnej, nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie wewnętrznej opisanej według wzoru: „Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu w Konkursie na Wykonanie projektu rzeźby na pomnik Feliksa Stamma w Warszawie. Otworzyć po rozstrzygnięciu Konkursu”.

XII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Wniosek, wraz pozostałymi załącznikami do Regulaminu oraz dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit a)-b) Regulaminu, z zastrzeżeniem Rozdziału XI ust. 5-7 Regulaminu, należy złożyć w siedzibie ZPAP do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 15.00, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku wniesionego po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

XIII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Pracę Konkursową należy dostarczyć do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa) w dniach: od 29 sierpnia do 1 września w godzinach 09.00 – 16.00. Praca wniesiona po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia nie będzie rozpatrywana.

2. Kopertę z Pracą Konkursową należy opatrzyć zastępczym adresem zwrotnym nieidentyfikującym Uczestnika Konkursu.

3. Wszystkie elementy Pracy Konkursowej (modele, plansze, płyta CD, opakowanie) muszą być trwale oznakowane Znakiem Identyfikacyjnym.

4. Na Pracy Konkursowej lub opakowaniu zabrania się umieszczania danych osobowych Uczestnika Konkursu pod rygorem wykluczenia z kokursu.

XIV. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie Prace Konkursowe złożone w terminie, spełniające wymagania formalne oraz spełniające wszelkie wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu.

2. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów:

a) walory estetyczno – artystyczne pomnika kompozycji przestrzennej – 50 %

b) techniczne (trwałość, elementy zewnętrzne) - 15 %

c) spełnienie założeń ideowych konkursu - 30 %,

d) realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji – 5%.

3. Uzyskanie 0% w chociaż jednym z wskazanych w ust. 2 powyżej kryteriów wyklucza możliwość przyznania Uczestnikowi nagrody głównej.

XV. Prawa autorskie

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik (w przypadku Pracy Konkursowej, będącej dziełem kilku autorów - odpowiednio Uczestnicy) składa również oświadczenie, że składana przez niego Praca Konkursowa jest efektem jego samodzielnej twórczości oraz, że posiada do niej niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, a także, że Praca Konkursowa w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu Konkursu z roszczeniem o ochronę jej praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych z tytułu nabycia praw autorskich i korzystania przez Zamawiającego z projektu rzeźby, Uczestnik zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Zamawiającego przez to szkodę, w szczególności zwrócić koszty i wydatki przez nich poniesione na obsługę prawną sporu z taką osobą trzecią, a także zapłacić zasądzone od Zamawiającego lub ugodzone przez nich kwoty odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz osoby trzeciej.

2. Uczestnik Konkursu z chwilą złożenia Pracy Konkursowej udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystania na stronie internetowej Zamawiającego,

b) publicznego wystawienia Pracy Konkursowej,

c) reprodukcji i publikacji Pracy Konkursowej w materiałach prezentujących i promujących wyniki Konkursu;

d) reprodukcji i publikacji Pracy Konkursowej w magazynach i czasopismach oraz innych publikacjach, w celu autopromocji i marketingowych jak i również w celach handlowych;

e) wymienionych w ust. 4 poniżej, w celach określonych w lit. a)-d) powyżej.

3. Ustalenia ustępu 2 powyżej nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów Prac Konkursowych.

4. Laureat nagrody głównej dla najlepszej pracy (zwycięzca Konkursu), laureat nagrody za drugie miejsce oraz laureat nagrody za trzecie miejsce, w momencie wypłaty wynagrodzenia, określonego w Rozdziale XVII ust. 1 lit a) niniejszego Regulaminu i w zamian za to wynagrodzenie, przenoszą na Zamawiającego prawo własności egzemplarza pracy konkursowej, złożonej Zamawiającemu (w tym nośnika, na którym praca została utrwalona) oraz przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do swoich Prac Konkursowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, w szczególności prawo do:

a) publikacji w polskich i zagranicznych mediach /elektronicznych, TV, Prasie/

b) publicznego wystawiania projektu i wykonanego na jego podstawie pomnika

c) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnych technikach istniejących w dniu podpisania umowy;

d) rozpowszechnianie, publiczne udostępnienie oraz wprowadzanie do obrotu przy użyciu istniejących w dniu podpisania umowy urządzeniach lub technikach;

e) digitalizacja;

f) wprowadzanie do pamięci komputera;

g) wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym Internetu, plików w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika portali internetowych, w tym znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego i Organizatora, łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM, HDD i SSD;

h) rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz drukiem;

i) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, nadawanie, wystawianie projektu i wykonanego na jego podstawie pomnika;

j) publiczne udostępnianie w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

k) dokonywania opracowań i zmian, a także zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania opracowaniami dzieła, na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

l) tworzenie rzeźb, statuetek, wyrobów rzemiosła z dowolnych materiałów na podstawie nagrodzonej pracy po uzgodnieniu z autorem;

m) zwielokrotnienia projektu techniką wybraną przez Zamawiającego do celów podanych powyżej po uzgodnieniu z autorem;

n) wykonywania miniatur projektu (na podstawie modelu) i pomnika po uzgodnieniu z autorem. Reprodukcji, zdjęć, widokówek, plakatów, znaczków pocztowych, kart okolicznościowych, kalendarzy, druków akcydensowych i innych podobnych wydawnictw i materiałów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz dystrybucji, w tym odpłatnej, wszystkich takich materiałów;

o) wykonywania wszelkiego rodzaju materiałów pamiątkowych i/lub reklamowych, zawierających wizerunek pomnika w całości lub w części, w tym ubrań, przedmiotów codziennego użytku, przedmiotów kolekcjonerskich, przedmiotów o charakterze przyrządów sportowych (np. rękawice bokserskie) atrybuty związane z kibicowaniem (np. flagi, proporce, szaliki) i innych podobnych przedmiotów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz dystrybucji, w tym odpłatnej, wszystkich takich materiałów;

p) eksploatacji w sposób opisanych w lit. a)-m) w całości, we fragmentach, bez tytułu, odrębnie (samodzielnie) lub w połączeniu z innymi utworami, wedle uznania Zamawiającego.

5. Pozostałe warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych do zwycięskiej Pracy Konkursowej zostaną uregulowane w umowie, zawartej po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu realizacji projektu, pomiędzy Zamawiającym a Uczestnikiem Konkursu - autorem zwycięskiej pracy konkursowej.

XVI. Wyniki Konkursu

1. W Konkursie wygrywa tylko jeden projekt.

2. Decyzja Jury, powołanego przez Zamawiającego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

3. Zamawiający informuje, iż może zamknąć Konkurs na każdym etapie bez podania przyczyn.

4. Zamawiający informuje, iż w uzasadnionych okolicznościach może odstąpić od zrealizowania zwycięskiego projektu.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu przy współpracy z Autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

7. Ostatecznie zatwierdzającym projekt jest Zamawiający.

XVII. Nagrody

1. W Konkursie przewiduje się trzy nagrody o charakterze pieniężnym, tj:

a) nagrodę główną dla najlepszej pracy (zwycięzcy Konkursu) w wysokości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje wynagrodzenie autora zwycięskiego projektu za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu;

b) nagrodę za drugie miejsce w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych);

c) nagrodę za trzecie miejsce w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).

2. W przypadku gdy nagrodzony projekt jest wytworem pracy kilku autorów, wypłacana jest jedna wspólna nagroda dla wszystkich autorów, w wysokości odpowiadającej zajętemu miejscu w Konkursie.

3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunki bankowe w ciągu 40 dni od ogłoszenia wyników, jednakże pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez nagrodzonych niezbędnych danych do deklaracji podatkowej.

4. Na nagrody przeznaczona jest kwota w łącznej wysokości 23 000 brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

5. W przypadku przyznania nagród równorzędnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru pracy skierowanej do realizacji spośród tych, które zostaną najwyżej ocenione przez Jury Konkursu.

6. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

XVIII. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Uczestnik, wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, składa oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 t.j. z pózn. zm.), a w szczególności na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody,

b) opublikowanie i upublicznienie danych identyfikujących Uczestników Konkursu wraz z ich Pracami Konkursowymi w materiałach promocyjnych, stronach internetowych, magazynach, gazetach i czasopismach.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Praca Konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z o ochronie danych osobowych jest Zamawiający.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego danych dotyczących osób nagrodzonych w Konkursie i w tym celu będą upubliczniane. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

XIX. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Zamawiającego oraz ZPAP.

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.fundacjastamma.pl oraz ZPAP: www.zpap.org.pl

4. Laureaci Konkursu, nagrodzeni nagrodą główną i wyróżnieniami zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu indywidualnie przez Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

6. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela biuro Fundacji mail: biuro@fundacjastamma.pl tel 601 80 44 85 oraz ZPAP mail: biuro@zpap.pl tel.: 22 621 01 37.

7. We wszystkich kwestiach spornych, decyduje Zamawiający.

XX. Materiały udostępnione dla Uczestników Konkursu.

1.Regulamin Konkursu.

2. Załączniki do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu pomnika Feliksa Stamma w Warszawie:

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie;

2) Oświadczenie;

3) Pełnomocnictwo;

4) Karta identyfikacyjna;

5) Założenie ideowe i opis lokalizacji;

6) Proponowana lokalizacja pomnika Feliksa Stamma;

7) Dokumenacja zdjęciowa miejsca Pomnika;

8) Zdjęcia z podobizną postaci Feliksa Stamma.

← Powrót do strony głównej serwisu

plakat plakat plakat
cegiełki